Point Europa (UK) – Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Point Europa (Ηνωμένο Βασίλειο) εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην επαγγελματική και μη-επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα υποστήριξης και καθοδήγησης καθώς επίσης, στην εργασία με νέους και σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Στόχος του είναι η βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στην Κορνουάλη, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες και περιορισμένες ευκαιρίες, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το έργο του απευθύνεται σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες και αποβλέπει στην κοινωνική τους ένταξη και την παροχή ευκαιριών για μία καλύτερη ζωή. Από το 2005, ο Point Europa έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 ευρωπαϊκά προγράμματα ποικίλης θεματολογίας, είτε ως συντονιστής, έχοντας τη συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, αναλαμβάνοντας μέρος του συνολικού προγράμματος.

e-mail: michelle.maunder@pointeuropa.org
Τηλέφωνο: +44 (0) 1752 822186
Πόλη: Millbrook (Cornwall)
Ιστοσελίδα: www.pointeuropa.org

KMOP (GR) – Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα) αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στους κύριους τομείς εξειδίκευσης του ΚΜΟΠ συγκαταλέγονται η κοινωνική πρόνοια και η υγεία, η απασχολησιμότητα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η επιστημονική έρευνα και η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων κοινοτικών δομών, το ΚΜΟΠ έχει αποκτήσει μακρά πείρα μέσω της ενεργού συμμετοχής του στην υλοποίηση περισσότερων από 100 χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων διευθετώντας κοινωνικά ζητήματα με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τους ενήλικες με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και τους μακροχρόνια ανέργους, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, τους μετανάστες και τις μειονοτικές ομάδες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους.

E-mail: european_projects@kmop.gr
Τηλέφωνο: +30 2103637547
Πόλη: Athens
Ιστοσελίδα: www.kmop.gr

BEST (AT) – O BEST (Αυστρία) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που παρέχει συνεχή κατάρτιση, επαγγελματικά προσόντα και υπηρεσίες σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους (16 ετών και άνω) και ενήλικες (πολλοί από τους οποίους ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες και έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο) μέσω συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής/προσωπικής καθοδήγησης και ενεργοποίησης ατόμων που αναζητούν εργασία και εργαζομένων. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις ατομικές καταστάσεις, δεξιότητες και ικανότητες των συμμετεχόντων, την πείρα τους καθώς και τις συνθήκες ζωής τους. Από το 1995, ο BEST έχει συνεργαστεί σε περισσότερα από 180 ευρωπαϊκά έργα, άλλοτε ως συντονιστής και άλλοτε ως εταίρος, στο πλαίσιο ποικίλων προγραμμάτων της ΕΕ (Leonardo, Socrates/Grundtvig, EQUAL, LLP, ESF, eTEN, FP, EuropeAid, Erasmus+, H2020, IEE, INTERREG κτλ.).

E-mail: karin.kronika@best.at
Τηλέφωνο: (+43) 01 / 585 50 50
Πόλη: Wien
Ιστοσελίδα: www.best.at

Pistes-Solidaires (FR) – Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Pistes-Solidaires (Γαλλία) προασπίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και τον αλληλοεξαρτώµενο κόσµο όπου ζούµε. Πρόκειται για μία ΜΚΟ που δραστηριοποιείται έντονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελείται από τρία (3) τμήματα: (α) το τμήμα εκπαιδευτικής κινητικότητας (β) το τμήμα ευρωπαϊκής συνεργασίας (που ασχολείται με την υλοποίηση ποικίλων έργων, όπως τα πολυτομεακά προγράμματα Grundtvig, το πρόγραμμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα & Ιθαγένεια», το πρόγραμμα «Μεταφορά Καινοτομίας Leonardo da Vinci» (Leonardo Transfer of Innovation) σε παλαιότερα έργα, σε Βασικές Δράσεις KA1, KA2 και KA3 από το 2014) και (γ) το τμήμα τοπικής ανάπτυξης

E-mail: nicolas@pistes-solidaires.fr
Τηλέφωνο: +33 (0)5 59 84 92 00
Πόλη: Pau
Ιστοσελίδα: www.pistes-solidaires.fr

Liberazione & Speranza – LeS (IT) Από το 2000, ο οργανισμός Liberazione & Speranza – LeS (Ιταλία) παρέχει στήριξη σε γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Εξασφαλίζει την κοινωνική προστασία των γυναικών αυτών, ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να ξεφύγουν από αυτή τη μορφή δουλείας παρέχοντας τους άμεση βοήθεια, γλωσσικά μαθήματα, υποτροφίες, προγράμματα stage και επανεντάσσοντάς τες στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Άλλες υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνουν κοινωνική εργασία στον δρόμο, συμβουλευτική καθοδήγηση, νομική, οικονομική και υγειονομική υποστήριξη. Από το 2012, αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων που εστιάζουν στην απόκτηση επαγγελματικής προϋπηρεσίας μέσω της παροχής μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 3 ή 6 μηνών σε γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων ή/και έμφυλης βίας.

E-mail: paola@liberazionesperanza.it
Τηλέφωνο: +39 0321 36015
Πόλη: Novara
Ιστοσελίδα: www.liberazionesperanza.it

EEO GROUP (GR) – Η EEO GROUP (Ελλάδα) είναι μία εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, πραγματοποιεί μελέτες, αναπτύσσει εφαρμογές νέας τεχνολογίας και γενικά, προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Διαθέτει πολυετή πείρα στην υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, η EEO GROUP έχει συμβάλει σημαντικά στην έρευνα της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, αλλά και στα προγράμματα μαθητείας. Ακόμη, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, εργαλείων ΤΠΕ, διασφάλισης ποιότητας καθώς επίσης δραστηριοτήτων διάδοσης.

E-mail: info@eeogroup.gr
Τηλέφωνο: +30 2109769510
Πόλη: Athens
Ιστοσελίδα: www.eeogroup.gr