Ο κύριος σκοπός του έργου INSERT είναι να διευρύνει και να αναπτύξει τις ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών που εργάζονται σε οργανισμούς που παρέχουν στήριξη σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Ο απώτερος στόχος του είναι να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα ενηλίκων μεταναστών που διαθέτουν χαμηλή ειδίκευση και μειωμένα προσόντα, ώστε να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο για την αυτονομία τους.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Να ενισχύσει το υπόβαθρο και τις γνώσεις των εκπαιδευτών/επαγγελματιών σε τομείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που θα τους βοηθήσει μακροπρόθεσμα να καλλιεργήσουν ικανότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
  • Να αυξήσει τις ευκαιρίες για μάθηση υψηλής ποιότητας στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτών χωρίς προηγούμενη σχετική γνώση στον τομέα όσο και των ενηλίκων μεταναστών με μειωμένες δεξιότητες.
  • Να ενισχύσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών/επαγγελματιών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Να προωθήσει το πνεύμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την αυτοαπασχόληση με τη βοήθεια εναλλακτικών τρόπων.
  • Να βελτιώσει τη σχέση μεταξύ της αγοράς εργασίας και της μάθησης/απόκτησης προσόντων καθώς και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ του κόσμου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των εκπαιδευτών ενηλίκων και, κατ’ επέκταση, των μεταναστών εκπαιδευόμενων.

Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου είναι εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες μετανάστες σε οργανισμούς που παρέχουν κοινωνική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε μετανάστες. Επίσης, το έργο απευθύνεται σε Δημοτικές Αρχές, ΜΚΟ, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Οργανώσεις της Διασποράς και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ενός εκτενούς προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τη βοήθεια ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) καθώς και με συμπληρωματική διδασκαλία στην τάξη. Τελικός στόχος του έργου θα είναι η δημιουργία ενός άτυπου δικτύου «διαδικτυακών κέντρων κοινωνικής μάθησης» για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες μετανάστες. Το δίκτυο αυτό θα τους βοηθήσει μετά την επιμόρφωσή τους να παροτρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να παρακολουθήσουν το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τον ίδιο μηχανισμό ανάπτυξης ικανοτήτων.