4η συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα

Η 3η διακρατική συνάντηση για το έργο INSERT πραγματοποιήθηκε στο Pau (Γαλλία) στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2019. Τα κύρια θέματα συζήτησης που έθιξαν οι εταίροι αφορούσαν την αξιολόγηση, τη διάδοση, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα του έργου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις επόμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις που πρόκειται να διοργανωθούν σε κάθε χώρα-εταίρο κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2019.
Η 4η διακρατική συνάντηση εταίρων του έργου INSERT πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2019. Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση των τελικών αποτελεσμάτων σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας ανάπτυξης ικανοτήτων των ηλεκτρονικών κέντρων κοινωνικής μάθησης, καθώς και σχετικά με τα συγκριτικά αποτελέσματα των εκπαιδεύσεων που παρουσιάστηκαν στη διακρατική έκθεση που συντάχθηκε. Οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις ημέρες πληροφόρησης που οργανώθηκαν σε όλες τις χώρες από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εμπλεκόμενοι φορείς έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του έργου INSERT. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη βιωσιμότητα και την εκμετάλλευση του έργου στο μέλλον μετά από τον κύκλο ζωής του, καθώς και για τα τελικά βήματα για περαιτέρω διάδοση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου.